Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 


Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Звіт директора  
комунального закладу освіти 
«Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю»
Овчаренко Валентини Володимирівни
  про свою діяльність на посаді протягом  2016/2017 н.р.
та перспективи розвитку закладу в 2017-2018 навчальному році
 
Вступ
Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі. 
На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. 
Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. 
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.
Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.
Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.
У вересні 2016 року школа розпочала свій 61 навчальний рік.
У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів»
 
Управління закладом
У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія».
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним та тижневим планами. 
Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.
 
Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження контингенту
 
На початок 2016/2017 року у школі навчалося  543 учні.
Укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 27,1  учнів. 
Школа І ступеня – 8  класів, школа ІІ ступеня - 10 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.  
На кінець 2016-2017 н.р. у школі навчається 549 учнів.
Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами, прибуло до школи 25 учнів, вибуло 19 учнів                                                                              
Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2016/2017 навчальному році були:
- контроль відвідування учнями навчальних занять;
- організація навчання за індивідуальною формою, інклюзивною формою
- організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі. 
 
Результативність навчання у 2016/2017  н.р.
За 2016/2017 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. 
Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 2-8,10-х класів переведені до наступного класу. 
З вересня 2016 року педагогічний колектив працює над реалізацією проблеми школи «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів» в рамках обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
 Використання технологій активного та  інтерактивного навчання принесло певні результати.
Із 34 випускників 11 класу у 2016 році стали студентами ВНЗ Ш-ІУ рівнів акредитації 17 (50%).
Аналізуючи стан успішності учнів 2-11-х класів у 2016-2017 навчальному році, слід зазначити:
високий рівень знань мають – 32  учні (7 %);
достатній рівень – 231 учень ( 46 %);
середній рівень – 226 учнів (46 %);
початковий рівень – 3 учні (1 %)
 
Досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін у 2016/2017 н.р.
           
      І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році проводилися відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за  № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014 №31 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних відбірково - тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки» (зі змінами) наказу Міністерства освіти  і науки України від 19.08.2016 №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» , наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.09.2016 р. № 587/0/212-16 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради від 26.09.2016 р. №215 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів  з навчальних предметів  у 2016-2017 навчальному році» наказу відділу освіти Індустріальної районної у місті Дніпрі ради «Про проведення І-ІІ  етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірі з навчальних предметів  у 2016-2017 навчальному році», наказу КЗО СЗШ №  від 04.10.2016 року «Про  проведення І-ІІ  етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів  у 2016-2017 навчальному році». 
       В цілому відсотковий показник учасників шкільних олімпіад  зменшився порівняно з попереднім навчальним роком, Найактивнішими учасниками олімпіад І етапу за віком були учні 9-х класів (13,3% від загальної кількості учнів) та 10-х класів (12,5% від загальної кількості), а найбільша кількість учасників була зафіксована на олімпіадах з історії (20%), фізики (18%), математики (16,8%), географії (15,6%), англійської мови (15,3%). У порівнянні з 2015-2016 навчальним роком слід відмітити зростання кількості учнів, які взяли участь у  олімпіадах  з математики, географії, , інформатики,  проте зменшення учасників олімпіад з української мови та літератури, біології, історії, англійської мови, фізики, 106 учнів стали переможцями І етапу олімпіад, що складає 20% від загальної кількості учасників.
     У ІІ (районному) етапі олімпіад взяли участь 59 учнів, що складає  19% від загальної кількості учнів 6-11-х класів школи. В цілому кількість учасників міських олімпіад зменшилася порівняно з 2015-2016 навчальним роком. 
         Результати ІІ (міського) етапу Всеукраїнських олімпіад свідчать про наступне. У порівнянні із минулим навчальним роком збільшилася кількість призових місць в учнівської команди з математики, біології, правознавства; зменшення кількості призерів зазнали українська мова та література, , історія,. Немає призових місць з фізики, історії, англійської мови, хімії. Учні школи не брали участь у олімпіаді з екології, інформатики.     
       Всього учні школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 18 призових місць, з них: І – 5 місць ІІ – 8 місць ІІІ – 5 місць. Однак, доцільно вказати на недостатній рівень підготовки учнів  з фізики, історії, хімії, англійської мови. Переможці предметних олімпіад учнів КЗО СЗШ №47 у 2016 – 2017 навчальному році (додаток №1)
9 вчителів школи підготували переможців  ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Це Кошманенко М.Ю., Білоног О.А., Туманова С.Л., Бічан Т.В. Токарева І.О. Пархоменко С.В., Діденко І.Ю, Нефьодова Т.М. 
Учні - переможці предметних районних олімпіад серед учнів КЗО СЗШ №47 у 2016 – 2017 навчальному році (додаток №2)
          У районних відбіркових турах предметних олімпіад учні школи посіли 5 перших місць (географія, трудове навчання, образотворче мистецтво, правознавство),      8 других місць ( географія, математика, правознавство, трудове навчання, образотворче мистецтво, музика),             5 третіх місць (українська мова і література,математика, біологія, музика) 
          У міських відбіркових турах з трудового навчання – ІІ місце, французька мова – ІІІ місце. 
          Учні КЗО СЗШ №47 приймали участь у Всеукраїнських творчих конкурсах :
Гринвич – 46 учнів
Кенгуру – 64 учня
Патріот – 35 учнів
Соняшник – 16 учнів
Колосок – 79 учнів
Левеня – 0
 
Виховна робота
 
    Виховна робота в школі протягом   навчального року була спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
   Основні документи з виховної роботи  у 2016-2017 н.р.
-   Лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 №2.1/10-1828   (Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.
-   Лист Інституту модернізації змісту освіти від 29.07.2016 №2.1/10-1855 (Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році)
Тема виховної роботи школи :   
       «Створення сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».
Основні напрямки виховної роботи КЗО СЗШ № 47 у 2016-2017 н.р.
-Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління
-Превентивне виховання
       - Фізичне виховання
       -  Художньо-естетичне виховання в становленні особистості
        - Еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді 
       - Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя
        - Професійна орієнтація та допрофільна підготовка
       Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках (педагогічний колектив) і в позакласній роботі (класні керівники, педагог-організатор,керівники гуртків), у співпраці адміністрації школи з Радою старшокласників, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями:
      -Благодійний  фонд «Спадщина України»     
       -Добровольчий  батальон "ОУН" підрозділ "Характерники". Уроки   патріотичного виховання
     -Громадська організація «Альтернативний погляд» 
    -Дніпропетровська Обласна Універсальна Наукова бібліотека імені первоучителів  слов'янських Кирила та Мефодія.
У 2016-2017 н.р.  виховна робота проводилась згідно плану виховної роботи.
В школі проходять уроки патріотизму, уроки мужності акції, концерти, участь у конкурсах:
         - Свято першого дзвоника
  -Всеукраїнська акція «День юного натураліста»   -   Бічан Т.В.     7-Б
       - Тиждень Юннатів
        -16 вересня відбувся шкільний конкурс "Квітуча школа"                                                      
 -Конкурс дитячо-юнацької творчості: «Країна чарівних книжок»,   декоративно-ужиткове  мистецтво  -  Губа Л. В.,Діденко I.Ю.
         -22 вер- День миру "Мир на нашій планеті". Орігамі голуби . 
         -29 вересня –виставка  «Дари осені»
         -13 жовтня у школі відбувся урочистий захід  «Герої живуть поруч з нами» , (10-А кл кл. кер. Туманова С. Л.)в якому взяли участь 35 воїнів АТО, депутат індустріальної районної у місті ради Коряк Д.В. Воїнам АТО були вручені медалі від  благодійного  фонду «Спадщина України». Учні початкової школи привітали гостей малюнками, листами та сувенірами, які виготовували самі.
              - Акція по збору макулатури (жовтень 2015 року)
              -Відвідування театрів, музеїв міста
              - Заходи до вшанування пам'яті жертв голодомору, масових політичних репресій ("Запали свічку")
               -Місячник Здоров?я
               -Місячник екологічного виховання
               -Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом
               -Виховні заходи під час канікул(за окремим планом)
                - Лінійка памяті "Полин Чорнобиля"
До Дня Перемоги та Дня пам'яті та примирення :
- 04 травня для учнів 5-8 класів проведена лінійка пам'яті «Ми пам'ятаємо» з нагоди Дня пам'яті  та примирення,72 річниці перемори над нацизмом у Другій світовій війні.На лінійці були присутні полковник запасу служби безпеки України Остапенко Григорій Олексійович та ветеран військової служби підполковник Івакін Ю. П.
                -виховний захід «Вічно в пам’яті народній»
                -Конкурс малюнків на асфальті (1-3 класи)  «Барви мирної України»
           -Акція «Діти-дітям» 
           -Благодійний ярмарок (Рада старшокласників
          -Благодійний концерт (7-А кл. Дворецька Н. Я.)
            -30.11.2016 були підведені підсумки участі учнів школи в акції  «Хай ангели тебе оберігають». Всього виготовлено 110 янголів-сувенірів для воїнів АТО до Дня Збройних Сил України.
               -6 грудня відбувсяв захід присвячений Дню Збройних Сил України (5-А та 5-Б класи,кл.кер.-Нефьодова Т. М.,Кошова О. П.)
учні10-х – 11-х класів  змагалися з військово-прикладних видів спорту: стройова підготовка, фізична підготовка та перевірили знання дівчат з медико-санітарної підготовки. (Івакін Ю. П.,Білоног О. А.,Ніколенко Ю. М.)
           -Захід єдності : «Соборність України – Соборність наших душ»
           -«Бабин Яр: трагедія українського народу» , присвяченого Дню пам’яті жертв Голокосту. 
-«Тобі, Україно моя, і перший подих, і подих останній тобі» Бій під Крутами 1918
-Урок - реквієм, приурочений вшануванню пам’яті «Небесної сотні»
             -21.02 в школі відбувся захід, присвяченій міжнародному дню рідної мови «Квітни, мово, наша калинова»
Захід до 500-річчя Реформації в Європі
Тиждень безпеки дорожнього руху
У школі протягом  2016-2017 навчального року діяли гуртки, до яких залучені учні школи та діти пільгових категорій:
 
Військово-патріотичні
Влучний стрілець
 
Джура-
Юні музеєзнавці
 
 
Художньо-естетичний
Фотогурток
Розмовляю французькою
Хореографія Viv'en
Умілі руки - 2 гуртка
Вокальний спів
 
 Турисько-краєзнавчий                   
Аеробіка 
 
Євроклуб
фізкультурно-спортивний
Студія спортивної хор
ографії
 
«Маестро»
 
Шаховий
 
Таеквандо
 
Художня гімнастика
Чарлідінг
Футбол
 
        Учні 1-11 класів брали участь у відкритті шкільної спартакіади.
       В ході місячника  «Здоров?я» було проведено конкурс малюнків учнів 1-8 класів, постерів 9-11 класів
            Учні школи брали участь у районних, міських конкурсах: 
            -«Наддніпрянські замальовки»  -  Діденко I.Ю. ,Нефьодова Т.М. 
                -Конкурс шкільної преси  «Медіахвилі Дніпра» Туманова С.Л. (Шкільна газета «КаЗеОШка», 10-А)  3 місце у місті
                -Районний етап міського конкурсу «Юнтелепрес» - 3 місце в районі
              -Участь військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура»)(9-А кл. Токарева І.О. Івакін Ю.П.)
              -«Відкрий для себе Україну»-(6-А клас,Пархоменко С. В.)
             -Фестиваль «Екотворчість», екологічна акція «Первоцвіт», Зоотурнір ерудитів (Бічан Т. В.)
            -Конкурс загонів ЮІР-(8-А клас Дідик В. М.)
            -Конкурс  «Всесвіт» «Зоряна веселка» (Безугла О. -лауреат,учитель Нікішаєва О. В.)
          -«Я йду в Парламент»   -  Ніколенко Ю.М.; 
         - «На кращого майстра народних ремесел»  -   Діденко I.Ю.
          - «Формула успіху» -  Нікішаєва О.В.   10-11 класи
           -«Півгодинки на цікавинки»  -  Губа Л.В.   4-А(3 місце в районі)
           -Літературно - мистецьке свято «Собори наших душ»- Усата Л.М.
 (Старина Марія 10-А-переможець міського конкурсу)
-Фестиваль лідерських талантів «ЛIДЕР - ФЕСТ» - Ніколенко Ю.М.;   
-Конкурс «Молодь проти гендерного насильства» Діденко I.Ю.,  Косенко Ю.В.  Нефьодова Т.М. 
            -Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  -  Кошманенко М.Ю.
              -Конкурс дитячих листів та малюнків «Казкова зима в моєму місті» (вчителі початкової школи,переможець міського конкурсу-4-А кл.)
              -Виставка - конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»  -  Діденко I.Ю.
              -«Мій рідний край – моя земля»  -  Діденко I.Ю. ,Нефьодова Т.М., Косенко Ю.В
                -Україна вишивана-Діденко І. Ю.
                 -Природоохоронна трудова акція «Годівничка»  -  Бічан Т.В.
                 -Математичний брейн-ринг ,учитель Туманова С. Л.
                  -Районний конкурс юних інспекторів руху
                -турнір «Шахова весна»
               - 30 березня колектив сучасної хореографії  « Viv'en», взяв участь
У V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Імперія зірок 2017» »,
        Велика увага приділяється роботі з дітьми пільгових категорій.
У грудні місяці 2016 року була проведена декада до Всесвітнього дня інвалідів, в ході якої  проводились акції : „Чужої біди не буває” (збір коштів для Луценко А,учениці 7-А класу), «Діти-дітям»  
Благодійний ярмарок до Дня Святого Миколая
Дітям-інвалідам надано грошову допомогу та подарунки: Буянській Дарії (9-Б), Гусєву Богдану, (5-Б клас). Дьоміну Денису(2-Аклас), Белей Тимуру (6-Бклас), Денисенко Ксенії (2-Бклас),Запорощенко Артуру (1-Б), Бондар Марії (1-Б),Колосарьову Микиті (5-А), Луценко А. (7-А).
Діти  пільгових категорій безкоштовно відвідують театральні вистави, учні пільгових категорій, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування в шкільній їдальні.
Діти, які знаходяться під опікою забезпечені шкільною та спортивною формою.
        КЗО СЗШ №47 підтримує зв'язок з ССД і ЦСССДМ, сектором  ювенальної превенції Індустріального  відділення поліції Дніпровського відділу в Дніпропетровській області.
На виконання Указу Президента України №113/200 від 28.01. „Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності” та з метою профілактики правопорушень та злочинності, серед учнів школи проводить свою роботу Рада профілактики. У першому семестрі було проведено 7 засідань ради профілактики.  
На засідання Ради профілактики запрошувались батьки учнів 9-А класу Єрємеєва Д.,Разгуліна Є.,  Сахарчук В. (8-Б), Осадченко В.,Титаренко Р (7-Б) з ними проводилась профілактична робота.
На внутрішкільному обліку знаходиться 4 учні:
Єремеєв Дмитро - 9-А клас
Разгулін Єгор - 9-А клас
Басан Єгор - 9-Б клас
Круссер Владислав -6-Б клас
У школі постійно тримаються на контролі учні, що потребують педкорекції.
Систематично проводилась робота з профілактики шкідливих звичок та попередження скоєння правопорушень і злочинів.
 
Робота з батьками
 
З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- профілактики дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- впливу сім’ї на середовище дитини;
- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО; 
- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.
    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята. 
 
Медичне обслуговування учнів у 2016-2017 н.р.
Одним з напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки. 
На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя школи є пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ. Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.
На жаль, ці хвороби дуже помолодшали і створюють для суспільства очевидну загрозу. Відчувається за потребу розгляд цих питань як в урочний, так і в позаурочний час. Усі ці знання необхідно перетворювати у переконання, це робота і педагогів, і психолога, і бібліотекаря, і батьків, і медичних працівників, а вчителю «Основ здоров'я» Бічан Т.В. необхідно приділити цим питанням першочергову увагу. Ситуація загострюється також через зростання популярності в дитячому та молодіжному середовищі привабливих видів нефізичної діяльності (ігрові прилади, комп’ютерні ігри тощо).
Саме тому головною задачею педагогів, батьків є формування позитивного ставлення учнів до занять фізичної культурою та підвищення рівня їх рухової активності. Одним із шляхів до цього є вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури, здійснення оцінювання на основі особистісно зорієнтованого підходу. З метою підвищення інтересу учнів до занять спортом вчителям фізичної культури поряд з оцінюванням за навчальними нормативами необхідно враховувати активну роботу учнів на уроках фізичної культури, участь учнів у змаганнях усіх рівнів, відвідування гуртків спортивної спрямованості.
Особливу увагу було приділено організації навчання учнів початкової школи, учнів з послабленим здоров’ям. Для учнів з послабленим здоров’ям організовані заняття в підготовчій групі. 
Медичне обслуговування учнів навчального закладу  здійснювалось за такими пріоритетними напрямками:
– освітня робота із збереження здоров’я та формування здорового способу життя,
– профілактична робота з попередження гострих та хронічних захворювань,
– пропаганда здорового способу життя,
– профілактика шкідливих звичок,
– впровадження оздоровчих заходів та  заходів  із  загартовування, спрямованих на покращення стану здоров’я та зниження захворювань,
– впровадження заходів із зміцнення здоров’я,
– контроль за спецгрупою дітей.
Дотримання санітарного законодавства, медичне обслуговування учнів, профілактика різних видів захворювань в КЗО СЗШ №47  проводилась  на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», наказу МОН України та МОЗ України від 21.04.2005                № 242/178 «Про посилення роботи щодо профілактики захворювання дітей         у навчальних закладах та формуваннях здорового способу життя учнівської та студентської молоді», наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я України            від 29.11.2002  № 434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництва організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок», наказу МОЗ України, МОН України від 20.07.2009 № 518/674, зареєстрованого     в  Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № 772/16788,  «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», 
На початку навчального року адміністрація  КЗО СЗШ №47 координувала роботу медичних працівників і класних керівників щодо заповнення Листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками КЗО СЗШ №47 згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл 2016  рік
Навчальний заклад забезпечений медичними працівниками, а саме: медична сестра – 0,75 ставки, шкільний лікар – 0,25 ставки. Медичною сестрою і шкільним лікарем систематично проводився аналіз  стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів. 
На підставі довідок про стан здоров’я учнів та з метою організації занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи, підготовчої групи або взагалі звільнені від занять з фізичної культури всі учні школи були розподілені на групи з фізичного виховання. Протягом року списки учнів, які за станом здоров’я відносяться до різних медичних груп, постійно коригувалися адміністрацією школи, відповідно до висновків у наданих медичних довідках про стан здоров’я дітей. Всі класні керівники 1-11 класів оформили два листка здоров’я, в яких чітко зазначалися діагнози та групи учнів з фізкультури.
Кількісний склад учнів по розподілу на медичні групи (додаток №3)
Відповідно до нормативно-правових документів України  КЗО СЗШ №47 протягом 2016/2017  навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів і працівників школи.
У школі наявний медичний кабінет, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку № 5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 90%. 
Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів, є кольорове і цифрове маркування, мірна лінійка.            У листах здоров’я є позначки про тип меблів для кожної дитини. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень здебільше відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи. Протягом навчального року було проведено поглиблені профілактичні медичні огляди учнів, моніторингові дослідження стану захворюваності учнів, профілактичні медичні огляди учнів після канікул.
Охоплення учнів харчуванням
 
          Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70% визначає здоров’я людини. У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОН України від 01.06.05 р. №329.  Проводиться щоденний контроль за дотриманням гігієнічних норм; контроль обліку учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено  100% учнів 1-4 класів. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до бракеражного журналу.З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти.  Упродовж 2016/2017 навчального року  проведена профілактична перевірка заземлення. Також протягом року були придбані тарілки, чашки, серветниці, підставки для ложок та виделок за   кошти фірми «Продрезерв 5», встановлено додатковий водонагрівач на кухні.
Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують гаряче харчування. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги оформлення документів.
Заступник директора з НВР Жоган Ю.М., яка відповідає за харчування в школі, веде систематичний контроль за формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих батьками учнів довідок та заяв, а також разом із працівниками харчоблоку ведеться облік відвідування їдальні учнями відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано. У 2016-2017 н.р. пільгове харчування було надано
- 52 дітям з багатодітних родин
 -4 учням,що знаходяться під опікою
- дітям з малозабезпечених сімей
- дітям-інвалідам 
- учням 5-11 кл, чиї батьки є учасниками АТО
 
Інформатизація НВП
Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2016/2017   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:
упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;
формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;
У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі І»Школа»
Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. У школі функціонує  2  комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, кабінети № 6,8,13,14,16,17,26,23  школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. 
Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Окремі учителі протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег.  У ході підготовки та проведені уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.
Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування. 
Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня. 
Протягом 2016/2017  навчального року здійснено такі заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій у закладі освіти:
використано в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби  з історії, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології;
введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
проводиться робота з підтримки матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.
Матеріально-технічне забезпечення НВП
       За бюджетні кошти було надано школі подарунки: свердлильний станок, газонокосилку, поливочний шланг, лопати, флеш накопичувачі, волейбольні сітки. Встановлено штучне футбольне поле. 
     За депутатські кошти було встановлено 43 вікна та вхідні пластикові двері. 
     Протягом навчального року за батьківські кошти  було замінено каналізаційні чавунні труби на пластикові, проводились зварювальні роботи на шкільному дитячому майданчику, також проводились зварювальні роботи щодо розширення пандусу, який встановлено з першого на другий поверх, за батьківські кошти замінено труби холодної води на вводі до школи та проведено частковий ремонт системи опалення з заміною труб, використано 21 150 грн. на статтю «Придбання будівельних матеріалів»,було придбано необхідну кількість медикаментів,  які потрібно для медичного кабінету на суму 1 994, грн. 30коп., на статтю «Придбання господарських товарів» використано 16 172гривні 75коп., за які закуплено миючі та дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар для двірників, придбано лампи та світильники. Було проведено обслуговування шкільної комп'ютерної техніки, сайту школи, замінено справку ЄДРПОУ та печатку на суму 1 107грн. 30коп.
    За спонсорські кошти та силами робітників адміністративно-господарської частини відремонтовано кабінет хореографії, силами батьків та учнів було приведено шкільний двір у належний стан та висаджено багато квітів, дерев та кущів.
Влітку 2017року планується за бюджетні кошти капітальний ремонт спортивної зали,  відкриття медіа кімнати в каб.№9, ремонт І-го поверху, косметичний ремонт класних кімнат, туалетів, покриття паркетного полу лаком.
Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік
1.Питання, що були розв’язані
Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:
навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;
реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
школа підтримує свій позитивний імідж;
створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.
 
2.Питання, що потребують подальшого розв’язання
Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
підвищення якості освітніх послуг;
підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
створення цілісної системи моніторингу НВП;
активне використання комп’ютерних методичних комплексів;
недостатня результативність ЗНО;
- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
Єдина педагогічна тема та завдання на 2017/2018 навчальний рік
Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».
Місія школи:
- гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти  та з поглибленим вивченням англійської мови; 
-  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до життя в умовах глобалізації економічного простору;
- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;
-  моделювання школи самовираження особистісного розвитку екзистенціальних компетенцій.
Стратегічна мета школи:
- підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища для всіх учасників НВП;
-  створення авторського новаторського та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення його результативності;
- перехід на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади управлінської діяльності в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід.
 
Головні завдання школи:
- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;
- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для і 8-х класів;
-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;
-  створення „ситуації успіху” для кожного учня;
-  поглиблене вивчення англійської мовиу 1-11 класах;
- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;
-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;
- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізаціїшколи;
- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;
-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;
- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
- зміцнення матеріально-технічної бази школи.
Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми фізичного і психічного здоров`я учнів (робота „Школи сприяння здоров`ю”), враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.
Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.
Умови досягнення головних завдань школи
          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:
- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);
-  демократизація системи освіти;
- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;
- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;
-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;
- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;
- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;
- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;
- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.
 
Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:
В управлінні:
оптиматизація методичної роботи школи;
створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 
підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.
 
У навчанні:
реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;
управління результатами та якістю навчання;
удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;
розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.
У вихованні:
виховання потреби здорового способу життя;
педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;
оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
управління процесом соціалізації учнів;
розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;
соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;
розвиток елементів державно-громадського управління;
орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;
активізація правового виховання;
розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.
Психолого-педагогічні задачі:
забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 
оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;
психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.