Підручники для школи

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Євро клуб

 

E-MAIL: [email protected]

Назва клубу: I-JET

Девіз: «Через терни до Європи!»

 

 


22 січня 2018 року члени «Євроклубу» СЗШ №47 взяли участь у загальноміському заході присвяченому Дню Соборності України, де розповіли про досягнення двох областей на мапі держави: Львівської і Луганської. Розповідь учнів супроводжувались нанесенням на мапу України позначок із видатними дослідженнями цих областей

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Європейського Клубу „I-JET”

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ст..1

 Євроклуб (латинська транскрипція “Euroclub”) Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю», м. Дніпропетровськ  (далі – Клуб) має назву I-JET ”. Клуб створюється на невизначений термін і є неурядовою молодіжною організацією.

Діяльність Клубу поширюється на території м. Дніпропетровська.

Ст.. 2

 Клуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Клубу використовуються на його розвиток.

Ст.. 3

 Керівними органами Клубу є загальні збори та Рада Клубу, діяльністю яких керує президент  Клубу. Клуб має свою символіку, затверджену відповідним положенням.

Ст..4

 Клуб здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та  Законів України «Про обєднання  громадян» і «Про молодіжні та громадські організації», визнаючи пріоритети національних інтересів, затверджених українським законодавством. Діяльність Клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів Клубу за доручену справу.

 

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

Ст..5

 Цілі діяльності Клубу полягають у активному пропагуванні ідей європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:

накопичення та передачі знань про:

 •  Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;
 •  Держави Європейського Союзу;
 •  Інституції Європейського Союзу;
 •  Основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції
 • сприяння розширенню культурних, наукових та інших звязків  між Україною і країнами Європейського Союзу (ЄС);
 • проведення волонтерських та освітніх заходів у місті (районі), розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, обмін учнями, проведенням «круглих столів», конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності спрямованої для підвищення інтелектуального рівня школярів щодо діяльності ЄС;
 • сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального світогляду, стимулюванню туристичної діяльності;
 • сприяння Україні в трансформаційних процесах щодо вступу в ЄС;
 • пропагуванню засад плюралізму та демократії;
 • сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;
 • розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
 • формування європейської свідомості серед молоді;
 • підготовка молоді до активного життя та праці в об’єднаній Європі.

Ст..6

 Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:

 • накопичення та поширення інформації про ЄС;
 • організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми, пов’язані з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю в подібних заходах;
 • опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
 • співпраці з іншими організаціями, які мають цілі, спільні з цілями Клубу.

 

ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

Ст..7

 Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

Ст..8

 Членство в Клубі є добровільним. Членом Клубу може бути будь-яка людина віком від 6 до 25 років, яка цікавиться предметом діяльності Клубу, визнає Статут та виконує умови ст..11.

 Членом Клубу може бути будь-який вчитель школи, але їх кількість не може перевищувати 30 % від загальної кількості членів Клубу. Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правоздатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь у діяльності  Клубу. Представляти Клуб у стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

Ст.. 9

 Особа, яка хоче вступити до Клубу, подає письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу. Прийняття нових членів Клубу входить до повноважень загальних зборів Клубу, відповідно до ст.. 14 даного Статуту.

Ст..10

 Член Клубу має право:

1)  вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи

Клубу;

2) брати участь у формуванні керівних органів Клубу;

3) обирати і бути обраним до складу виборчих органів Клубу;

4) ініціювати та брати участь у заходах, проектах із залученням Клубу в цілому або його окремих членів;

5) представляти Клуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах;

6) користуватися інформаційними можливостями, які надає Клуб, а також користуватися допомогою Клубу.

Ст..11

 Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положень даного Статуту, виконувати розпорядження керівництва Клубу, брати активну участь у реалізації цілей Клубу, звітувати перед членами Клубу про свою діяльність, а також здавати членські внески (в разі прийняття відповідного рішення).

Ст..12

 Сума та термін збирання членських внесків, у разі прийняття відповідного рішення, встановлюються на загальних зборах членів Клубу. Відповідальність за зберігання коштів Клубу та правильне їх використання лежить на Голові Клубу.

Ст..13

 Членство припиняється на умовах:

 • добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представлено на загальному зібранні членів Клубу;
 • виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених у ст..11 даного Статуту, чи з приводу поведінки, не гідної члена Клубу.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

Ст..14

 Найвищим керівним органом Клубу є його загальні збори на чолі з Президентом Клубу та заступниками президента Клубу. Брати участь у загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітимними за присутності якнайменше половини членів Клубу.

Ст..15

 Повноваження загальних зборів:

 1. прийняття рішень, проведення обговорень та ухвалення положень з питань, що виносяться на розгляд членами Клубу;
 2. внесення змін до даного Статуту за процедурою, передбаченою ст.. 22;
 3. визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суми членських внесків;
 4. обрання президента Клубу, відповідно до ст..19 даного Статуту;
 5. прийняття нових членів Клубу, відповідно до ст..9 даного Статуту;
 6. прийняття рішень про розпуск Клубу, кількістю не менше 3/4 голосів від загальної кількості членів Клубу.

Ст..16

 Загальні збори членів Клубу відбуваються один раз на тиждень (відповідно до плану роботи).

 Позачергові збори членів Клубу відбуваються за ініціативою президента Клубу чи на вимогу не менше, ніж 1/3 частини Клубу. Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів. Рішення, прийняті загальними зборами Клубу, є обов’язковими для виконання членами Клубу.

 

ГОЛОВА КЛУБУ

Ст..17

 Право представляти інтереси Клубу надається президенту Клубу, який презентує Клуб.

Президент  Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та  головує на загальних зборах Клубу.

Ст..18

 Повноваження президента Клубу:

 • керує поточною діяльністю Клубу;
 • головує на засіданнях загальних зборів та Ради Клубу;
 • є офіційним представником Клубу.

Ст..19

Президент  Клубу обирається на загальних зборах  Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

Ст..20

 Повноваження президента  Клубу припиняються достроково у випадку:

 • добровільної відмови від виконання функцій (обов’язків), оформленої в письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;
 • прийняття рішення загальних зборів Клубу про недовіру презедентові Клубу, ухвалена 2/3 голосів від загальної кількості  членів Клубу;
 • припинення членства у Клубі відповідно до ст..14.даного Статуту.

 

РАДА КЛУБУ

Ст..21

 Рада Клубу – головна структурна ланка Клубу, яка складається з активу Клубу і координує його діяльність. Обирається актив на зборах Клубу шляхом висування, обговорення кандидатур і проведення відкритого альтернативного голосування. У разі невиконання активом покладених на них функцій, призначаються повторні вибори.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Ст..22

   Зміни і доповнення до Статуту можуть бути запропоновані членами Клубу і подані для обговорення на засіданні Клубу у зручній формі, після розгляду поданих пропозицій приймається відповідне рішення. Після затвердження запропонованих змін і доповнень не менш, як 2/3 голосів членів Клубу, вони вносяться до Статуту.

  Ст..23

   Статут набирає чинності з дня його прийняття.

 

План роботи євроклубу  « IJet»

на  2018 н.р.

 

СІЧЕНЬ
 • Віртуальна подорож   Європою
 • Реалізація проекту "Від малого до великого "
 • проведення рольової гри " Європа у Дніпропетровську"
 • участь у відкритті фотовиставки "Європа з пташиного польоту"
 • участь у відкритті фотовиставки "Дніпропетровськ з пташиного польоту"

 

ЛЮТИЙ

 

 • Лютий - Травень - реалізація проекту "Місто - рекордсмен"

             ( духовні цінності регіону, архітектура, а також економічні досягнення)

 • Виховний захід: Европейский день языков
 • Перспективи входження України до Євросоюзу.

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

 • Розробрака програми відзначення Днів Європи у навчальному закладі та місті
 • Проведення гри - Смак здоров'я (для учнів 5 - 7 класів)
 • Картинна галерея Європи різних часів
 • Знайомтесь: Європейський союз. Країни Скандінавії

 

 

КВІТЕНЬ

 

 • Проведення круглого столу "Екологія: Дніпропетровська та країн ЄС"
 • Проведення гри "Як живеш, наш рідний край?"
 • Розгляд та затвердження програми до Днів Європи у навчальному закладі та місті

 

ТРАВЕНЬ

 

 • Проведення тижня Європи у ШКОЛІ (виставки, конкурси, змагання, вікторина тощо)
 • Участь євроклубу у святкуванні Днів Європи
 • Проведення та участь пізнавальної гри " Книга рекордів Дніпропетровщини»

 

ЧЕРВЕНЬ - СЕРПЕНЬ

 

 • Участь євроклубівців у проекті "Пізнай світ – подорожуючи "

 

ВЕРЕСЕНЬ
 • Залучення до роботи нових учнів та вчителів школи - протягом місяца
 • Прийняття нових членів євро клубу, вибори першого заступника презедента клубу, координатора ІТ
 • Участь у другому Дніпропетровському фестивалі евроклубів міста.
 • Участь у танцювальному конкурсі евроклубів міста.

 

ЖОВТЕНЬ
 •  Проведення конкурсу серед учасників « Сама гостра та актуальна проблема сучасної Європи»  – перший тиждень
 • Проведення конкурсу серед учасників « Сама гостра та актуальна проблема сучасного Дніпропетровська»
 • Складання списка європейськиї країн, проблеми яких будуть вирішуватися в цьому році.     -  перший тиждень
 • Складання списка, проблеми яких будуть вирішуватися в цьому році для Дніпропетровська.     -  перший тиждень
 • Формування інформаційно-видатного центра. Протягом місяца
 • Отримання лідерами шкільних команд завдань ( проблема, держава) від ініціативної групи - перший тиждень
 • Тиждень Європейської демократії в Україні ( план ) з 16.10. – 20.10

 

ЛИСТОПАД
 • Вивчення учасниками шкільних команд особливостей європейської держави, а також традицій, культури, політику та економіки. Протягом місяца
 •  Збір інформації, накопичення фактів, доказів. Протягом місяца
 • Підготовка до проведення європейської держави у вигляді презентації ( слайд – шоу), відеоролика, національного танця, пісні, театральні вистави.  Протягом місяца
 • Заочна подорож.«Історичними місцями країн Європи»

 

ГРУДЕНЬ
 • СНІД ТА МОЛОДЬ  Європи
 • День інвалідів, час милосердя
 • Виховний захід - Європейський аукціон
 • Міграції в Україні та Європі

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

про І міський форум шкільних європейських клубів

«Міста-побратими. Україна - Європа»

І міський форум шкільних євроклубів (далі – форум) навчальних закладів започатковано методичним центром управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та проводиться відповідно Закону України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-111 (редакція станом на 05.12.2012), у рамках регіональної цільової соціальної програми „Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки”, яка затверджена сесією обласної ради 21.12.2012 № 389-17/ІV, виконання  наказу департамента освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 29.12. 2014р № 841\0\212-14 «Про затвердження орієнтовного Плану обласних та участі у всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходах з дітьми та учнівською молоддю на 2015 рік за основними напрямами позашкільної освіти», з метою забезпечення міжнародного співробітництва, формування активної громадянської позиції, почуття патріотизму й особистої відповідальності учнів за імідж України як європейської держави, залучення до вивчення культури, традицій та звичаїв рідного краю, європейських держав, сприяння об’єднанню європейських клубів навчальних закладів м. Дніпро, сприянню  участі учнівської молоді у заходах з європейської просвіти в 2015-2020 роках.

 

І. Мета і завдання конкурсу

Форум проводиться з метою залучення учнівської молоді, педагогічних працівників до спільної діяльності з вивчення культурних надбань країн  Європейського Союзу, підвищення навичок самостійного здобуття інформаційних джерел через роботу євроклубів.

Головні завдання форуму:

-         формування в учнів розуміння необхідності інтеграції до європейської співдружності;

-         активізація навчального, творчого потенціалу, формування національної самосвідомості, активності громадянської позиції учнівської молоді.

Форум проводиться з метою підтримки ініціатив навчально-виховних закладів у створенні шкільних європейських клубів, їх єднанню у єдину організацію.

II. Керівництво

1.       Керівництво проведення форуму здійснює методичний центр управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, координацію проведення та методичне забезпечення – організаційний комітет (Додаток № 1).

2.       Проведення форуму здійснює координаційна рада, склад якої затверджується методичним центром управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

ІІІ. Термін та місце проведення

І форум шкільних євроклубів  м. Дніпра провести  у травні 2017  року згідно з Програмою.

Місце проведення :

І етап -  методичний центр управління освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

ІІ етап- Дніпровський Національний аерокосмічний центр освіти молоді. О.М.Макарова  (пр. Гагаріна, 1);

ІІІ етап - парк Шевченка.

 

ІV. Учасники форуму

Учасники форуму - члени євроклубів навчальних закладів м. Дніпро у складі 5 осіб, відповідної вікової категорії (учні 8-11 класів), гості (представники євроклубів - партнерів навчальних закладів Дніпропетровської області), які подали письмову заявку на участь за формою та у встановлені строки до оргкомітету по проведенню форуму.

 

V. Вимоги до участі у форумі

1.     Подати колективну заявку на участь до 03квітня 2017 року.

2.     Форма одягу - урочиста, єдина для команди.

3.     Обов’язково наявність емблеми євроклубу, інформаційні флаери, прапори міст-побратимів (20х15 см, древко - 40см Ǿ 8 мм), виступу-презентації  творчого проекту «Братання міст Європи», творчих художніх робіт «Шедеври архітектури міст-побратимів» (формат роботи А-2).

4.     Реєстрація учасників розпочинається за 1 годину до початку форуму і буде закінчено за 10 хвилин до його початку.

 

VІ. Склад команди-учасниці форуму

Ø Учні - представники євроклубу – 5 осіб;

Ø Керівник євроклубу – 1 особа.

 

VIІ. Зміст виступу презентації

1.     Візитна картка шкільного євроклубу – 1 слайд;

2.     Карта Європи з визначенням міст – побратимів– 1 слайд;

3.     Історія виникнення міст – 2 слайди;

4.     Особливості побратимства – 1 слайд;

5.     Перлини міст-побратимів – 3 слайди:

Ø національні традиції,

Ø видатні особистості,

Ø твори мистецтва та архітектури.

6.      Дослідження «Чи знають учні моєї школи про ці міста?» – 1 слайд;

7.     Перелік використаних джерел - 1 слайд.

 

 

VIІІ. Нагородження та відзнаки

Усі євроклуби-учасники нагороджуються сертифікатами учасників та грамотами – переможців, пам’ятними значками.