Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Євро клуб

 

E-MAIL: [email protected]

Назва клубу: I-JET

Девіз: «Через терни до Європи!»

 

 

 

С Т А Т У Т

Європейського Клубу „I-JET”

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ст..1

 Євроклуб (латинська транскрипція “Euroclub”) Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю», м. Дніпропетровськ  (далі – Клуб) має назву I-JET ”. Клуб створюється на невизначений термін і є неурядовою молодіжною організацією.

Діяльність Клубу поширюється на території м. Дніпропетровська.

Ст.. 2

 Клуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Клубу використовуються на його розвиток.

Ст.. 3

 Керівними органами Клубу є загальні збори та Рада Клубу, діяльністю яких керує президент  Клубу. Клуб має свою символіку, затверджену відповідним положенням.

Ст..4

 Клуб здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України та  Законів України «Про обєднання  громадян» і «Про молодіжні та громадські організації», визнаючи пріоритети національних інтересів, затверджених українським законодавством. Діяльність Клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів Клубу за доручену справу.

 

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

Ст..5

 Цілі діяльності Клубу полягають у активному пропагуванні ідей європейської єдності в місцевому середовищі шляхом:

накопичення та передачі знань про:

 •  Європу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;
 •  Держави Європейського Союзу;
 •  Інституції Європейського Союзу;
 •  Основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції
 • сприяння розширенню культурних, наукових та інших звязків  між Україною і країнами Європейського Союзу (ЄС);
 • проведення волонтерських та освітніх заходів у місті (районі), розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, обмін учнями, проведенням «круглих столів», конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності спрямованої для підвищення інтелектуального рівня школярів щодо діяльності ЄС;
 • сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального світогляду, стимулюванню туристичної діяльності;
 • сприяння Україні в трансформаційних процесах щодо вступу в ЄС;
 • пропагуванню засад плюралізму та демократії;
 • сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;
 • розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
 • формування європейської свідомості серед молоді;
 • підготовка молоді до активного життя та праці в об’єднаній Європі.

Ст..6

 Клуб буде реалізовувати перелічені цілі методом:

 • накопичення та поширення інформації про ЄС;
 • організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми, пов’язані з Європою та європейською інтеграцією, а також активною участю в подібних заходах;
 • опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
 • співпраці з іншими організаціями, які мають цілі, спільні з цілями Клубу.

 

ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

Ст..7

 Члени Клубу беруть участь в діяльності Клубу на громадських засадах.

Ст..8

 Членство в Клубі є добровільним. Членом Клубу може бути будь-яка людина віком від 6 до 25 років, яка цікавиться предметом діяльності Клубу, визнає Статут та виконує умови ст..11.

 Членом Клубу може бути будь-який вчитель школи, але їх кількість не може перевищувати 30 % від загальної кількості членів Клубу. Неповнолітні особи, котрі мають обмеження правоздатності, можуть належати до Клубу та мають право брати повну участь у діяльності  Клубу. Представляти Клуб у стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.

Ст.. 9

 Особа, яка хоче вступити до Клубу, подає письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності Клубу. Прийняття нових членів Клубу входить до повноважень загальних зборів Клубу, відповідно до ст.. 14 даного Статуту.

Ст..10

 Член Клубу має право:

1)  вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи

Клубу;

2) брати участь у формуванні керівних органів Клубу;

3) обирати і бути обраним до складу виборчих органів Клубу;

4) ініціювати та брати участь у заходах, проектах із залученням Клубу в цілому або його окремих членів;

5) представляти Клуб на конкурсах, олімпіадах, змаганнях та інших заходах;

6) користуватися інформаційними можливостями, які надає Клуб, а також користуватися допомогою Клубу.

Ст..11

 Член Клубу зобов’язаний дотримуватись положень даного Статуту, виконувати розпорядження керівництва Клубу, брати активну участь у реалізації цілей Клубу, звітувати перед членами Клубу про свою діяльність, а також здавати членські внески (в разі прийняття відповідного рішення).

Ст..12

 Сума та термін збирання членських внесків, у разі прийняття відповідного рішення, встановлюються на загальних зборах членів Клубу. Відповідальність за зберігання коштів Клубу та правильне їх використання лежить на Голові Клубу.

Ст..13

 Членство припиняється на умовах:

 • добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представлено на загальному зібранні членів Клубу;
 • виключення на загальних зборах членів Клубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів Клубу з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених у ст..11 даного Статуту, чи з приводу поведінки, не гідної члена Клубу.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КЛУБУ

Ст..14

 Найвищим керівним органом Клубу є його загальні збори на чолі з Президентом Клубу та заступниками президента Клубу. Брати участь у загальних зборах Клубу мають право всі члени Клубу. Загальні збори є легітимними за присутності якнайменше половини членів Клубу.

Ст..15

 Повноваження загальних зборів:

 1. прийняття рішень, проведення обговорень та ухвалення положень з питань, що виносяться на розгляд членами Клубу;
 2. внесення змін до даного Статуту за процедурою, передбаченою ст.. 22;
 3. визначення головних напрямків діяльності Клубу, прийняття плану роботи та суми членських внесків;
 4. обрання президента Клубу, відповідно до ст..19 даного Статуту;
 5. прийняття нових членів Клубу, відповідно до ст..9 даного Статуту;
 6. прийняття рішень про розпуск Клубу, кількістю не менше 3/4 голосів від загальної кількості членів Клубу.

Ст..16

 Загальні збори членів Клубу відбуваються один раз на тиждень (відповідно до плану роботи).

 Позачергові збори членів Клубу відбуваються за ініціативою президента Клубу чи на вимогу не менше, ніж 1/3 частини Клубу. Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів. Рішення, прийняті загальними зборами Клубу, є обов’язковими для виконання членами Клубу.

 

ГОЛОВА КЛУБУ

Ст..17

 Право представляти інтереси Клубу надається президенту Клубу, який презентує Клуб.

Президент  Клубу займається організацією поточної роботи Клубу та  головує на загальних зборах Клубу.

Ст..18

 Повноваження президента Клубу:

 • керує поточною діяльністю Клубу;
 • головує на засіданнях загальних зборів та Ради Клубу;
 • є офіційним представником Клубу.

Ст..19

Президент  Клубу обирається на загальних зборах  Клубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

Ст..20

 Повноваження президента  Клубу припиняються достроково у випадку:

 • добровільної відмови від виконання функцій (обов’язків), оформленої в письмовій формі та представленої на загальних зборах Клубу;
 • прийняття рішення загальних зборів Клубу про недовіру презедентові Клубу, ухвалена 2/3 голосів від загальної кількості  членів Клубу;
 • припинення членства у Клубі відповідно до ст..14.даного Статуту.

 

РАДА КЛУБУ

Ст..21

 Рада Клубу – головна структурна ланка Клубу, яка складається з активу Клубу і координує його діяльність. Обирається актив на зборах Клубу шляхом висування, обговорення кандидатур і проведення відкритого альтернативного голосування. У разі невиконання активом покладених на них функцій, призначаються повторні вибори.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Ст..22

   Зміни і доповнення до Статуту можуть бути запропоновані членами Клубу і подані для обговорення на засіданні Клубу у зручній формі, після розгляду поданих пропозицій приймається відповідне рішення. Після затвердження запропонованих змін і доповнень не менш, як 2/3 голосів членів Клубу, вони вносяться до Статуту.

  Ст..23

   Статут набирає чинності з дня його прийняття.