Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико – математичного профілю»

 

Наша школа

 

Герб

 

Гімн

                                                                                 І куплет:

                                                                      Весело у нашій школі

                                                                      Всі раді й завзяті

                                                                      У кожного своя доля –

                                                                      І щастя у хаті.

                                                                      Кожен має свою мрію.

                                                                      І щось незабутнє

                                                                      Школа нам дає надію

                                                                      І білет в майбутнє

 

                                                                               Приспів:

                                                                     Школа в кожного в серці

                                                                     Нас навчає з любов’ю –

                                                                     І дає нам надію

                                                                     На добро і здоров’я

                                                                     Хай у кожному серці

                                                                     Буде пісня лунати

                                                                     47 – му школу рідну

                                                                     Будем ми прославлавляти.

 

                                                                               ІІ куплет:

                                                                      Наші мудрі вчителі

                                                                      Нам щастя бажають

                                                                     До труду й навчань  привчають

                                                                      В біді помагають.

                                                                      З математикою дружим

                                                                      Англійську вивчаєм

                                                                      Рідну мову українську

                                                                      Ми не забуваєм.

 

                                                                        Приспів: (той самий)

 

СТАТУТ

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №47 з поглибленим вивченням іноземних мов та фізико-математичного профілю», зареєстрованої виконкомом Дніпропетровської міської ради , рішення від 12.02.1995 № 175, перереєстрованої виконкомом Дніпропетровської  міської ради рішення від 27.06.02 №1272, перереєстрованого (у новій редакції) виконкомом Дніпропетровської міської ради 13.10.2008р. № запису 1 224 105 0001 044345,  ідентифікаційний код № 26462867

 

І. Загальне положення

 

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  “СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №47 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ»  Дніпровської міської ради ( скорочена назва КЗО СЗШ №47 ДМР) – загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів (І ступінь – початкова школа, П ступінь – основна школа, Ш ступінь – старша школа), зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради , рішення від 12.02.1995 № 175, перереєстрованої виконкомом Дніпропетровської  міської ради рішення від 27.06.02 № 1272, перереєстрованого (у новій редакції) виконкомом Дніпропетровської міської ради 13.10.2008р. № запису 1 224 105 0001 044345,  ідентифікаційний код № 26462867 знаходиться  у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №47» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  “СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №47 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ» Дніпровської міської ради (далі – навчальний заклад)  є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4. Власником    навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Органом, уповноваженим здійснювати управління закладом є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, господарське обслуговування, керує навчально-методичною, виховною, кадровою роботою, організовує харчування учнів.

1.5 . Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6.Головним завданням навчального закладу є:

-         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-         виховання громадянина України;

-                     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

-                     формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної  самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-                     виховання у учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-                     розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-                     реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-                     виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров′я учнів;

-                     створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня  2010 року № 778 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                     безпечні умови освітньої діяльності;

-                     дотримання державних стандартів освіти;

-                     дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-                     дотримання фінансової дисципліни .

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання,  на підставі наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251,  запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов, фізико-математичний,математичний,  гуманітарний профіль навчання.

 

1.11. Навчальний заклад має право:

-                     проходити в установленому порядку державну атестацію;

-                     визначати форми, методи і засоби організації навчального плану;

-                     в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні робочі навчальні плани;

-                     спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-                     використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-                     бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-                     отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-                     залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-                     розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-                     проводити оздоровлення учнів на базі навчального закладу з організацією оздоровчого закладу з денним перебуванням;

1.12.У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, іноземної мови, фізичної культури та трудового навчання, початкового навчання, творча група, соціально - психологічна служба.

1.13.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються КЗ «ДЦПМСД №8» ДОР.

1.14.Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Організація харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого плану.  У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є      робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

        Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу та затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

        У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, щотижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. За потребою може впроваджуватися індивідуальна, екстернатна та інклюзивна форма навчання.

2.5.          Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом   директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, що їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, що вступають до першого класу).

 У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти та науки України зразка.

У школах першого-другого ступеню навчання для учнів усіх класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюють групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

  Визначається такий режим груп продовженого дня: ПН-ПТ з 12.00 до  18.00.

2.6.          Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

 Навчальний рік поділяється на семестри.

2.7.          Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8.          Щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких не менше 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняють навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо), погоджується управлінням освіти Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.9.          Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п¢ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, управлінням  Держпродспоживслужби у м. Дніпрі.

2.10.     Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов¢язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11.     Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і нормами влаштування учнів в навчальних закладах та правилами ДСанПін          5.5.2.008-01. У першому класі домашні завдання не задаються. У других – четвертих класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у другому класі – 45 хвилин; у третьому класі – 1 година 10 хвилин; у четвертому класі – 1 година 30 хвилин.

2.12.     У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому – дванадцятому – відповідно до діючої системи оцінювання. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13.     Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.14.     Переведення і випуск учнів навчального закладу визначається «Порядком переведення учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності», затвердженою наказом Міністерства освіти та науки України від 14.07.2015р. № 762.

2.15.     При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні з української мови, читання, математики та російської мови.

2.16.     Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2015  № 157/26602.

2.17.     Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.18.     За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні грамоти та листи, стипендії (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є :

-                     учні;

-                     керівники;

-                     педагогічні працівники;

-                     психологи,

-                     бібліотекарі;

-                     інші спеціалісти;

-                     батьки, або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

-                     на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-                     на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-                     на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках тощо;

-                     брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-                     брати участь в обговоренні і вносити пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-                     брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-                     на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-                     на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

-                     оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-                     дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-                     бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-                     дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

-                     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-                     дотримуватися правил особистої гігієни;

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-                     захист професійної честі, гідності;

-                     самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-                     проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-                     виявлення педагогічної ініціативи;

-                     позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-                     участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-                     підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-                     отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

-                     на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-                     забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових навчальних вимог;

-                     сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-                     сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-                     наставництвом і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-                     виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-                     готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-                     дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-                     захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-                     постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-                     виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-                     брати участь у роботі педагогічної ради;

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які замінюють їх, мають право:

-                     обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-                     звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-                     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

-                     на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та відповідних державних судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-                     забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-                     постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-                     виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини, до традицій навчального закладу.

3.13. Представники громадськості мають право:

-                     обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-                     керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-                     сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-                     проводити консультації для педагогічних працівників;

-                     брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника. Оперативне управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  згідно повноважень, які встановлені чинним  законодавством.  Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

 Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

 Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади наказом Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора школи Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 50%, учнів – 50%, батьків і представників громадськості – 50%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об¢єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов¢язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основним завданням ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім¢єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів на набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов¢язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв¢язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів 2-3 ступенів навчання, батьків і громадськості.

      Представництво в раді й загальна їх чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу.

      Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

      На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,  держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить, законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

       Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасової комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст її роботи визначається радою.

      Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов¢язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо змін типу, статуту, профільності навчання;

- вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи  їх доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчання” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини, робочих, навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов¢язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов¢язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначається радою.

 4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти   батьківський комітет, який функціонує на підставі Положення про батьківській комітет.

4.4.1.Метою діяльності батьківського комітету є:

-         сприяння керівництву школи в удосконаленні умов для здійснення освітнього процесу в охорону життя і здоров'ї учнів;

-         організація заходів щодо поліпшення умов проживання та відпочинку учнів у тому числі щодо зміцнення їх здоров’я і організації харчування;

-         в захисті законних прав та інтересів учнів;

-         організації роботи з батьками (законними представниками) в даному навчальному закладі з роз'яснення їх прав і обов'язків.

4.5.           Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і методичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов¢язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов¢язки працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами;

4.6.          Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується Департаментом гуманітарної політики.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7.          У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.8.          Педагогічна рада розглядає питання:                                                                                                     

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.              

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.     У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного  і комп¢ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

         5.6.  Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, майстерня, теплиця, зона відпочинку, господарські будівлі

5.7. Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за навчальним закладом, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.8. Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам,  а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу, за узгодженням з Департаментом  гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управляння діяльністю навчального закладу.

 

VI. Фінансово-господарча діяльність

6.1.Фінансово-господарча діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-         майно засновника;

-         кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

-         кошти отримані за надання платних послуг, згідно з чини законодавством;

-         доходи від реалізації навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-         благодійні внески фізичних і юридичних осіб.

 

            6.3 КЗО «СЗШ № 47» ДМР є неприбутковою установою:

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або її частин серед засновників (учасників),  членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних  з ними осіб;

- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової  організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами;

- у разі припинення діяльності юридичної особи ( у результаті її, злиття,  поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів  одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

6.4. У навчальному закладі створюється фонд загального обов¢язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених від інших джерел.

Кошти фонду загального обов¢язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку  навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

Облік і використання коштів фонду загального обов¢язкового навчання здійснюється  навчальним закладом відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює Дніпровська міська рада.

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти та науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад.

За рішенням власника бухгалтерській облік здійснюється або самостійно,  або через централізовану бухгалтерію Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних находжень має право проводить міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

УШ. Контроль за діяльністю навчального закладу

 8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник територіальна громада міста, управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов¢язаних з його навчально-виховного діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов¢язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

ІХРеорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації, або ліквідації – за рішенням власника та за погодженням з уповноваженим  органом.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначенню власником, а у випадках ліквідації за рішенням  суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційною комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний  баланс і представляє його власнику.

9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.4. У випадку реорганізації права та зобов¢язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Список педагогічних працівників КЗО СЗШ №47

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Українська мова та література

Жоган Юлія Миколаївна

Вчитель української

мови, заступник директора з навчально-виховної роботи

Дніпропетровський державний університет, 1998,спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація філолога, викладача української мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

2011

Вчитель-методист

2011

Підтвердження

2016

18

Усата Любов Миколаївна

Вчитель української

мови,

соціальний педагог

Дніпропетровський державний університет, 1980,спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація філолога, викладача української мови та літератури

 

Встановлення

Вища категорія

1993

Вчитель-методист

1998

Підтвердження

2016

44

Кошманенко Майя Юріївна

Вчитель української

мови

 

Дніпропетровський державний університет, 1998,спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація філолога, викладача української мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

        2014

 

23

Іноземна мова (англійська)

Дідик Вікторія Миколаївна

Вчитель англійської мови

Полтавський педагогічний університет 2012, спеціальність  «Англійська мова», кваліфікація філолога, викладача англійської мови

Встановлення

II категорія

2013

18

Артеменко Інна Григорівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський державний університет, 2003, спеціальність  «Українська мова», кваліфікація філолога, викладача української мови.

Курси англійської мови при Дніпропетровському державному університеті, 2008

Встановлення

 I категорія

2016 рік

14

Дворецька Наталія Яківна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський державний університет, 2015, спеціальність  «Англійська мова», кваліфікація філолога, викладача англійської мови.

Встановлення

І категорія

2017 рік

15

Дольнік Євгеній Валентинович

Вчитель англійської мови

Криворізький національний університет, 2012, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури, мови (англійської) і зарубіжної літератури

Встановлення

ІІ категорія

2017 рік

5

Лук’яненко Єлизавета Іванівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровський державний університет, 2001, спеціальність  «Українська мова», кваліфікація філолога, викладача української мови та літератури. Курси англійської мови при Дніпропетровському державному університеті, 2001

11тарифний розряд, 2013

15

Іноземна мова (французька)

Смілянець Антоніна Дмитрівна

Вчитель французької мови

Дніпропетровський державний університет, 1978, спеціальність  «Французька мова і література», кваліфікація філолога, викладача французької мови і літератури.

Встановлення

Вища категорія, 2017

Вчитель – методист

2017

39

Зарубіжна література, російська мова

Овчаренко Валентина Володимирівна

Вчитель зарубіжної літератури, російської мови, директор школи

Дніпропетровський державний університет, 1980,спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація філолога, викладача російської мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

1993

Вчитель-методист

1998

Підтвердження

2016

44

Лещенко Людмила Григорівна

Вчитель зарубіжної літератури, російської мови, художньої культури, заступник директора з виховної роботи

Дніпропетровський державний університет, 1993,спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація філолога, викладача російської мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

2008

Вчитель-методист

2013

 

32

Бадя Ірина Геннадіївна

Вчитель зарубіжної літератури, російської мови, художньої культури, заступник директора з виховної роботи

Дніпропетровський державний університет, 1994,спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація філолога, викладача російської мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

2007

Підтвердження

Вища категорія,

Вчитель-методист

2017

 

33

Семенжа Людмила Іванівна

Вчитель зарубіжної літератури, російської мови

Дніпропетровський державний університет, 1975,спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація філолога, викладача російської мови та літератури

Встановлення

Вища категорія

1987

Вчитель-методист

1987

Підтвердження

2013

49

Історія, правознавство

Пархоменко Світлана Володимирівна

Вчитель історії,  правознавства

Дніпропетровський державний університет 1993, спеціальність «Історія», кваліфікація історика, викладача історії та суспільствознавства

Встановлення

Вища категорія, 2013

15

Біологія

Бічан Тетяна Володимирівна

Вчитель біології,

 

 основ здоров’я

Дніпропетровський державний університет 1987,

спеціальність «Біологія»,

кваліфікація біолога, викладача біології та хімії

Встановлення

Вища категорія, 2012

Підтвердження

Вища категорія

2017, встановлення звання «Старший учитель»

32

Хімія

Бердо Ріта Валентинівна

Вчитель хімії

Український державний хіміко-технологічний університет, 1998, спеціальність «Хімічна технологія неорганічних речовин», кваліфікація інженера-хіміка-технолога

Психолого-педагогічні курси  по спеціальності «Хімія та географія»

Встановлення

Вища категорія 2017

18

Фізика

Нікішаєва Олена Володимирівна

Вчитель фізики

Астраханський ордена «Знак Пошани» державний педагогічний інститут, 1989, спеціальність «Математика і фізика», кваліфікація учителя математики і фізики середньої школи

Встановлення

Вища категорія 2016

27

Географія

Токарева Ірина Олександрівна

Вчитель географії

Дніпропетровський державний університет 1998, спеціальність «Географія», кваліфікація географія, викладач географії

 

Встановлення

Вища категорія, 2013,

Старший учитель, 2013

13

Дергун Світлана Віталіївна

Вчитель географії, заступник директора з навчально-виховного процесу

Дніпропетровський державний університет 1996, спеціальність «Географія», кваліфікація географа, викладача

 

Встановлення Вища категорія, 2010,

Підтвердження Вища категорія 2015 рік

Встановлення

Вчитель - методист 2015

32

Математика

Білоног Ольга Андріївна

Вчитель математики

Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1980, спеціальність «Математика», кваліфікація вчителя математики

Встановлення

Вища категорія

2015

Старший учитель

2015

31

Туманова Світлана Леонідівна

Вчитель математики

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 1995

Спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженера - будівельника

Встановлення

Вища категорія 2017

Старший учитель

2017

22

Кошова Олена Павлівна

Вчитель математики

Дніпропетровський державний університет, 1992, спеціальність «математика», кваліфікація викладача математики

Встановлення

Вища категорія 2009

Підтвердження 2014

25

Інформатика

Зейналов Еміль Хасрат огли

Вчитель інформатики

Українська інженерно-педагогічна академія, 2017

Спеціальність «Професійна освіта»

Кваліфікація професіонала в галузі електроніки і комп’ютерних систем, викладача дисциплін в галузі електроніки і комп’ютерних систем та комунікацій.

Встановлення

II категорія

2014 рік

6

Фізична культура

Єрьомін Антон Павлович

Вчитель фізичної культури

Харківська державна академія фізкультури і спорту, 2008 спеціальність «Олімпійський та професійний спорт», кваліфікація  викладача фізичного виховання, тренера з фітнесу

Встановлення

I категорія,

2016 рік

13

Ніколенко Юлія Миколаївна

Вчитель фізичної культури, педагог-організатор

Дніпропетровський інститут фізкультури, 1996 спеціальність «Фізичне виховання та спорт», кваліфікація викладача фізичного виховання та спорту

 

Встановлення

II категорія

2004

Підтвердження

2009

9

Технології

Діденко Ірина Юріївна

Вчитель трудового навчання, технологій

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1980 спеціальність «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація інженера - будівельника

Встановлення

Вища категорія, 2009,

Вчитель-методист 2014

27

Музичне мистецтво, образотворче мистецтво

Нефьодова Тетяна Миколаївна

Вчитель музичного мистецтва, образотворчого мистецтва

Дніпропетровське педагогічне училище,1977 спеціальність «Музичне виховання», кваліфікація викладач музичного мистецтва

Підтвердження

Десятий тарифний розряд 2013, Старший учитель, 2013

40

Предмет «Захист Вітчизни»

Івакін Юрій Петрович

Вчитель предмету «Захист Вітчизни»

Дніпропетровський інститут інженерно-залізничого транспорту, 1985, спеціальність «Електрифікація залізничного транспорту», кваліфікація інженера шляхів сполучення - електромеханіка

-

21

Початкові класи

 

 

Ільїних Людмила Григорівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2009, спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація вчителя початкових класів

Встановлення

I категорія, 2014

25

Косенко Юлія Володимирівна

Вчитель початкових класів

Бердянський державний педагогічний університет, 2012 Базова вища освіта за напрямком «Філологія», кваліфікація бакалавра, учителя української мови і літератури

 

10 тарифний розряд

8

Лєснова Яна Вячеславівна

Вчитель початкових класів

Криворізький державний педагогічний університет, 2007 Спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація вчитель початкових класів

Підтвердження

Вища категорія, 2011

 Встановлення учитель-методист,

2016

16

Панова Лідія Олександрівна

Вчитель початкових класів

Дніпропетровський державний університет, 1983, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація філолога, викладача

Встановлення

Вища категорія, 2002

Вчитель методист, 2007

Підтвердження 2017

31

Губа Любов Володимирівна

Вчитель початкових класів

Глухівський педагогічний інститут, 1987спеціальність «Педагогіка і методика  початкового навчання», кваліфікація вчителя початкових класів»

Встановлення

Вища категорія 1994

Вчитель-методист

2001

Підтвердження

2016

31

Коцур Ірина Іванівна

Вчитель початкових класів

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2012 спеціальність «Початкова освіта», кваліфікація організатора початкової освіти, вчителя початкової школи

Встановлення

I категорія,

2013

Старший учитель,

2013

30

Лукіна Людмила Миколаївна

Вчитель початкових класів

Дніпропетровський державний університет, 1980,

спеціальність «Хімія»,

кваліфікація хіміка, викладача

Встановлення

Вища категорія

2007

Підтвердження

2012

36

Дрогайцева Ірина Вікторівна

Вчитель початкових класів

Харківський державний педагогічний університет, 1999 спеціальність «Початкове навчання» Кваліфікація вчителя початкових класів

Встановлення

I категорія

2016

13

Помічник учителя

Мартинович Олена Вячеславівна

Помічник учителя

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017, спеціальність «Філологія», кваліфікація філолога, вчителя середнього навчального закладу

11 тарифний розряд

5 міс.

Нестриженко Тамара Іванівна

Помічник учителя

Запорізький державний педагогічний інститут,1985, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація вчителя української мови і літератури середньої школи

11 тарифний розряд

20

 

 

 

 

 

Дефектолог

Плющова Людмила Дмитрівна

Дефектолог

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1990

Спеціальність «олігофренопедагогіка і логопедія»

Кваліфікація вчителя і логопеда допоміжної школи.

 

Встановлення

 Вища категорія, 1002,

Вчитель-методист, 2002

Підтвердження

2017

31

Керівник гуртка

Філічкін Віктор Геннадійович

Керівник гуртка

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1996, спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», кваліфікація інженера - механіка

спеціаліст

8

Раденко Віолета Стініславівна

Керівник гуртка

Національний педагогічний Університет ім. Драгоманова,

2008

Базова вища освіта за напрямком підготовки «Мистецтво»

Кваліфікація бакалавра мистецтва, вчителя  хореографії

Встановлено

10 тарифний розряд

2016

6

Психолог

Канцур Алла Анатоліївна

Психолог

Бердянський державний педагогічний університет, 2010, Спеціальність «Практична психологія»

Кваліфікація практичного психолога в закладі освіти»

Встановлено

I категорія, 2015

9

Завідувач бібліотекою

Бугаєнко Ніна Василівна

Завідувач бібліотекою

Харківський державний інститут культури, 1991, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія»

Кваліфікація бібліотекаря-бібліографа

Підтверджено

Провідний бібліотекар, 2012

13

Педагог - організатор

Заморенная Людмила Віталіївна

Педагог - організатор

Слов’янський державний педагогічний інститут,1990, спеціальність «Педагогіка і психологія(дошкільна), кваліфікація викладача дошкільної педагогіки, психології, вихователь

11 тарифний розряд

10

Початкові класи

Ватченко Наталія Анатоліївна

Вчитель початкових класів

Бердянський державний педагогічний університет, 2014, Початкове навчання

Встановлення

II категорія

6

 

 

 

 

 

Мета програми розвитку КЗО СЗШ 47

 

 
 

В КЗО СЗШ №47 розроблена і діє програма розвитку до 2020 року.

Мета програми розвитку:

• оновлення освітнього середовища у процесі вдосконалення профільного навчання, спрямованого на формування здібностей, ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів особистості, формування інформаційно-комунікаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу.

Концептуальні засади програми розвитку спрямовані на:

• розв’язання ключових проблем навчального закладу;
• досягнення максимально можливих результатів у навчально-виховному процесі;
• раціональне використання ресурсів навчального закладу;
• спеціалізація навчального закладу і її спрямування на пробільність навчання, зокрема поглиблене вивчення іноземних мов;
• забезпечення інноваційного розвитку навчально-виховного процесу.


Пріоритетні напрями діяльності КЗО СЗШ №47 до 2020 року:

• розвиток ціннісного потенціалу особистості
• сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів
• підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності
• забезпечення інноваційного інформаційно-технологічного розвитку навчально-виховного процесу
• оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі.

 

Етапи реалізації програми розвитку КЗО СЗШ №47


1.Організаційний етап
Січень-жовтень 2015 року. Визначення та залучення ресурсів необхідних для реалізації програми розвитку навчального закладу.

2.Базовий етап.
Жовтень 2015-червень 2020 року. Практична реалізація програми, контроль за її виконанням, проведення координації та корекції дій усіх учасників процесу реалізації завдань.

3.Підсумковий етап.
Червень-грудень 2020 року. Проведення аналізу результативності підпрограми шляхом моніторингу освітньої діяльності , узагальнення набутого досвіду, аналізу позитивних досягнень, визначення перспектив подальшого розвитку і роботи навчального закладу